Etiketten lezen

Etiketten lezen

Het is belangrijk dat bij het spuiten de etiketten van de middelen worden gevolgd. Dit is niet alleen belangrijk omdat er achteraf kan worden gecontroleerd, maar zeker om zo min mogelijk schade toe te brengen aan het milieu. Op de etiketten van de toegestane middelen staat wat, hoe en wanneer een middel ingezet mag worden. Doordat het etiket zo uitgebreid is, omslaat het etiket vaak zelfs uit een boekje. Eventueel kan de leverancier van de spuitmiddelen soelaas bieden met passend advies.

Het middel

Op het etiket staat de naam van de werkzame stof of een afkorting daarvan. De concentratie wordt aangeduid in een percentage of grammen per liter. Ook staat de naam van de fabrikant op het etiket. Daarnaast staan er veiligheidsaanbevelingen op het etiket en een herbetredingstermijn. Oftewel: wanneer is het veilig om het perceel te betreden. Tot slot staat er op het etiket hoe de verpakking moet worden schoongemaakt.

Teelt- en spuitvrije vrije zone

Naast een standaard bufferzone zijn er ook productspecifieke buffer- en spuitvrije zones op het etiket te vinden. Voor sommige middelen zijn namelijk grotere bufferzones van toepassing. Voldoet de teler hier niet aan dan mag het middel niet worden ingezet.

Toepassing en dosering

Op het etiket staat beschreven in welke gewassen het middel mag worden toegepast. Niet altijd staat het exacte gewas genoemd, maar een gewasgroep zoals ‘aardappelen’ of ‘tulpen’. Het is dan voor alle gewassen die binnen deze gewasgroepen vallen geschikt. Uitzonderingen worden vermeld.
Verder staat op het etiket de dosering vermeld in liters per hectare en hoe vaak het middel per jaar (of teeltcyclus) mag worden toegepast. Dat laatste houdt in hoe vaak de plant met het betreffende middel mag worden behandeld per teeltseizoen. Ook staat er in het etiket in welke maanden het middel (of in welk gewasstadium) mag worden toegepast.

Driftreductie

Op het etiket is opgenomen met welke driftreductieklasse er minimaal gespoten moet worden om het middel in te kunnen zetten. In welke klasse uw spuit valt, staat in de DRT-lijst. Deze driftreductie moet op het hele perceel worden toegepast.

Registratie

Het is belangrijk om elke bespuiting bij te houden in de administratie: datum, middel, gewas, driftreductie en eventueel de omstandigheden. Als er namelijk gecontroleerd wordt – dit gebeurt steekproefsgewijs en achteraf – dan moet aantoonbaar zijn welke bespuitingen er allemaal uitgevoerd zijn. De NVWA is de controlerende instantie. Omdat het lastig is alles achteraf te herinneren is een goede bespuitingsadministratie geen overbodige luxe. De bespuitingen moeten overeenkomen met de etiketten die op het gewasbeschermingsmiddel aanwezig is. Bij eventuele overtreding kunnen fikse boetes worden opgelegd. Bij twee derde van de controles blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK