Drukregistratie op spuitmachines 2019

Drukregistratie op spuitmachines 2019

Drukregistratievoorziening op spuitmachines; 2019 een overgangsjaar

Emissiereductie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is een speerpunt van alle stakeholders in het buitengebied om te kunnen voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.
Om de spuitdrift van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren zijn in het Activiteitenbesluit Milieubeheer eisen opgenomen voor de driftreductie waaraan veldspuitapparatuur (neerwaarts spuiten) en een axiaal- of dwarsstroomspuit (op- en zijwaarts spuiten) moeten voldoen. Uitgangspunt van de regelgeving is dat de ondernemer bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan aantonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen voor driftreductie. Het Activiteitenbesluit stelt de drukregistratievoorziening verplicht vanaf 1 januari 2019.
De agrisectoren hebben de afgelopen jaren gepleit voor driftarme techniek zonder drukregistratie. Hierdoor zijn pas recent de technische eisen voor de drukregistratievoorziening, die in de Activiteitenregeling Milieubeheer zijn opgenomen, vastgesteld. Dit in overleg met vertegenwoordiging vanuit Fedecom, SKL en het bevoegd gezag, NVWA en waterschappen.
In de afgelopen maanden hebben de agrisectoren met o.a. de betreffende ministeries bestuurlijk vervolgafspraken gemaakt om telers alternatieven voor de drukregistratie te bieden die passen bij het ondernemerschap. Het resultaat hiervan moet nog via de wettelijke route worden bekrachtigd, maar zal naar verwachting onderstaande elementen omvatten:
Opties voor de teler
• conventionele veldspuit
o spuitdoppen die bij < 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => niet toegestaan
o spuitdoppen die bij 2 tot 3 bar vermeld zijn op de DRD lijst => drukregistratievoorziening
o spuitdoppen die bij ≥ 3 bar vermeld zijn op de DRD lijst => geen drukregistratievoorziening
• veldspuit met aanvullende drift reducerende voorzieningen
o spuitdoppen die bij < 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => niet toegestaan
o spuitdoppen die bij ≥ 2 bar vermeld zijn op de DRD lijst => geen drukregistratievoorziening
• luchtvloeistofmengdoppen => drukregistratievoorziening
• Bij verdubbeling teelvrije zone, zowel bij 75 als 90% driftreductie => geen drukregistratievoorziening
• Axiaal- of dwarsstroomspuit: Bij het op- en zijwaarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten met een axiaal- of dwarsstroomspuit, waarbij spuitdoppen worden gebruikt die uitsluitend zijn aangewezen voor het gebruik bij een spuitdruk lager dan 5 bar, wordt de spuitdruk geregistreerd door een drukregistratievoorziening.
Invoering drukregistratievoorziening
2019 zal een overgangsjaar worden, dus het bevoegd gezag (NVWA en waterschappen) zal niet handhaven, wel zal intensief worden ingezet op communicatie alsook op het formuleren van een handhavingsprotocol.
Hoofdlijnen akkoord
Het doel is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar de leefomgeving door de landbouw- en tuinbouwbedrijven met open teelten terug te dringen tot nagenoeg nul op 1 januari 2030. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitwerken van de “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030”.
In dit Hoofdlijnen akkoord is aandacht voor het beperken van alle emissieroutes, dus niet alleen voor spuitdrift. Naast de alternatieven voor de drukregistratie zal de eerstkomende verplichting in 2024 ‘het vullen van de spuitmachines met vloeibare gewasbeschermingsmiddelen’ zijn, dit mag dan alleen nog plaatsvinden via een uniform gesloten systeem.
Alle partijen realiseren zich dat dit Hoofdlijnenakkoord richting geeft aan de (agrarische) ondernemers en daardoor een appèl doet op ondernemerschap. Hierdoor ontstaat ruimte voor ede (agrarische) ondernemers om te voldoen aan de gestelde doelen. De gehele concepttekst van het hoofdlijnenakkoord is beschikbaar bij het secretariaat van Fedecom.

INTERN TRANSPORT
LANDBOUW
SPUITTECHNIEK